Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat

NOMBRE DEL ARCHIVO
Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat.pdf
TAMAÑO DEL ARCHIVO
9,87 MB
ISBN
9788448161408

El llibre que teniu a les vostres mans té un doble valor. D’una banda, és una eina que pot ajudar-vos a les Proves d’Accés a laUniversitat (PAU); de l’altra, és una via d’entrada a la fi losofi a per cinc camins diferents. AmbPlató se’ns planteja quina és l’autèntica realitat. Descartes ens condueix pels carrerons que permeten obtenir un bon mètode per assolir la veritat. Hume ens aclareix les pressuposicions sobre les quals es basen el coneixementi la moral. Mill ens clarifi ca què s’ha d’entendre per llibertat i com ha de ser una moral que té en compte el bé per a la majoria. Finalment, Nietzsche refl exiona sobre l’origen de la moral i el paper que ha tingut el discurs sobre la veritat.Llegir textos fi losòfi cs directament dels seus autors és diferent a llegir novel·les. Al contrari del que passa en les novel·les, on fàcilment els personatges entren a la vostra imaginació, en la lectura fi losòfi ca no apareixenpersonatges, sinó conceptes abstractes (llibertat, veritat, realitat, etc.). Per això els textos filosòfics requereixen una lectura lenta, pausada i atenta. Més que voler arribar ràpidament al fi nal, cal sovint fer relectures per entendre millor el discurs fi losòfi c. Aquesta tècnica fi nalitza quan ja tenim una visió clara d’allò que l’autor ens diu i planteja.En aquesta antologia, que consta de cinc autors (els autors–amb els seus textos– de les PAU), hi trobareu, en primer lloc, una presentació del fi lòsof; tot seguit, el text fi losòfi c i, al marge, indicacions diverses, com ara aclariments de termes o aspectes del text, referències a un altre text de l’autor o bé a altres autors. En general, aquestes indicacions pretenen apropar el text original al lector i fer-lo més comprensible. La insubstituïble lectura dels textos escrits pels fi lòsofs no és incompatible, evidentment, amb l’ús de tot tipus de notes aclaridores, la intenció de les quals no és tamisaro falsejar aquesta lectura, sinó fer-la més àmplia i profunda, més enriquidora.Els fragments que apareixen a Lectures de fi losofi a provenen de traduccions diverses o dels textos originals. En qualsevol cas, es tracta de textos que s’han adaptat pensant en el destinatari fi nal, l’alumne de batxillerat.Al fi nal del llibre, hi ha unes pàgines d’activitats dedicades a cada autor: comentaris, preguntes de relació, qüestions sobre les declaracions dels fi lòsofs, etc. La fi nalitat d’aquest apartat pràctic és que pugueu avaluar els coneixements de cada autor, al mateix temps que repasseu, practicantlos, procediments com ara la lectura comprensiva i el comentari de text, tan importants amb vista a superar les PAU.

Encuentroelemadrid.es Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat Image
DESCARGAR LEER EN LINEA
El libro Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat en formato PDF. El libro Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat en formato MOBI. El libro Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Vv.aa.. Disfruta leyendo con el sitio web encuentroelemadrid.es.

Lecturas para bachillerato (16-18 años) | De lector a ...

El curs de filosofia del batxillerat s'ha concebut com una història del pensament que inclou un recull ampli i complex de teories, interpretacions del món, reflexions sobre el coneixement, sobre la història, sobre el llenguatge, sobre la societat, sobre els motius de les accions humanes, etc.

Antologia De Lectures De Filosofia. Batxillerat | Vv.aa ...

Puede consultarse también el apartado de lecturas recomendadas en 1º de Bachillerato en este blog. Los trabajos deben constar de: Un resumen detallado por capítulos o actos. Un comentario crítico y un análisis del contenido psicológico (carácter de los personajes) o filosófico (ideas defendidas en la obra) si la obra es de ficción.